Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον τομέα της Ναυτιλίας

Σχετικά με την ειδικότητα

Η ναυτιλία αποτελούσε ανέκαθεν βασικό πυλώνα ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. Η Χίος, με την ιδιαίτερη παράδοση και δυναμική της στον τομέα της ναυτιλίας ενδυναμώνει την ελληνική οικονομία και προσφέρει ορίζοντα εργασίας με ευοίωνες προοπτικές σε όσους θελήσουν να ασχοληθούν με ναυτιλιακά επαγγέλματα και συναφείς ειδικότητες. Η επιτυχία των ελληνικών ναυτιλιακών επιχειρήσεων βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στο ανθρώπινο δυναμικό που τις στελεχώνει, στη σωστή εκπαίδευση και ειδίκευσή του με βάση τις όλο και αυξανόμενες απαιτήσεις. Η στροφή των νέων προς τις ναυτιλιακές σπουδές αποτελεί αναμφισβήτητα μία διέξοδο για όσους επιθυμούν να εκπαιδευτούν σε επαγγέλματα σχετικά με τη ναυτιλία, έναν από τους δυναμικότερους κλάδους της οικονομίας, που εξασφαλίζει άμεση επαγγελματική αποκατάσταση και αναγνώριση σε έναν συνεχώς εξελισσόμενο και ιδιαίτερα απαιτητικό χώρο.

Εργασιακό πεδίο – Αγορά εργασίας

Ναυτικός Πράκτορας.
• Αντιπροσώπευση, πρακτόρευση ναυτιλιακής εταιρείας.
• Υπεύθυνος για την σωστή έκβαση των ενεργειών ελευθεροκοινωνίας πλοίου.
• Υπεύθυνος για τη ρύθμιση ομαλής διαδικασίας φόρτωσης – εκφόρτωσης πλοίου.
• Υπεύθυνος για την καλή διευθέτηση αναγκών – προβλημάτων πλοίου – πλοιάρχου πληρώματος.
• Ικανός για την εξεύρεση – ναυτολόγηση πληρώματος.
• Αρμόδιος για την εξασφάλιση απόπλου – κατάπλου.

Πράκτορας Θαλασσίου Τουρισμού.
• Εξασφάλιση απασχόλησης πλοίου με ολική – μερική ναύλωση.
• Υπεύθυνος για την σωστή οργάνωση επιβατών όσον αφορά στην άφιξη – διακίνηση – αναχώρηση.
• Εξασφάλιση διαμονής επιβατών.
• Καλή λειτουργία συστήματος κρατήσεων και έκδοσης εισιτηρίων.
• Υπεύθυνος για την πλήρωση των κανόνων ασφάλειας επιβατών-πλοίου.

Πράκτορας εξαγωγικού Εμπορίου.
• Προετοιμάζει και προΐσταται στη συγκέντρωση εμπορευμάτων σε μεγαλύτερες μονάδες.
• Ρυθμίζει την ομαδοποίηση φορτίων σε εμπορευματοκιβώτια (containers).
• Υπεύθυνος έναντι των Αρχών για την εισαγωγή – εξαγωγή εμπορευμάτων.
• Ορθή εκτίμηση και εξεύρεση προσιτού ναύλου για εξαγωγικό εμπόρευμα.
• Γνώστης των κανόνων που διέπουν την ασφάλεια του φορτίου και υπεύθυνος για την τήρηση των κανόνων αυτών.

Πράκτορας θαλασσίων ναυτασφαλειών.
• Μεριμνά για την εξασφάλιση ναυτασφάλισης πλοίου.
• Ικανός για να αξιολογήσει θέματα ναυτασφάλισης πλοίου και κατάρτιση συμβολαίων.
• Μέριμνα για επιμέρους ναυτασφάλιση πλοίου, πληρώματος – φορτίου.

Πράκτορας Ναυτιλιακών Χρηματοδοτήσεων
• Ικανός για την εξεύρεση δανείου με οικονομικούς και συμφέροντες όρους.
• Ικανός για προετοιμασία και διεκπεραίωση τεχνοοικονομικής μελέτης.
• Εμπέδωση του συνόλου των συναλλαγών με τράπεζες και ικανότητα σωστής εφαρμογής τους.
• Παρακολούθηση εκτέλεσης δανείου και αποπληρωμής.
• Γνώστης της λειτουργίας του Χρηματιστηρίου – έκδοσης μετοχών.
• Εμπέδωση του συνόλου των συναλλαγών με τράπεζες και ικανότητα σωστής εφαρμογής τους.

Στέλεχος ναυτιλιακών επιχειρήσεων.
• Κρίνει και αποφασίζει για την σωστή εκμετάλλευση πλοίου.
• Κρίνει, αποφασίζει και εφαρμόζει την πολιτική για την αποτελεσματική διοίκηση ναυτιλιακής επιχείρησης.
• Σχεδιασμός και εφαρμογή Δημοσίων Σχέσεων.
• Αρμόδιος για την έρρυθμη λειτουργία της Διεύθυνσης Προσωπικού.
• Σχεδιασμός και εφαρμογή οικονομικής πολιτικής της ναυτιλιακής επιχείρησης – Οικονομική Διεύθυνση.
• Γνωρίζει και επιλύει αποτελεσματικά θέματα της Διεύθυνσης Τεχνικού της Ναυτιλιακής επιχείρησης.
• Στελέχωση Διεύθυνσης Απαιτήσεων προς τρίτους.
• Στελέχωση Διεύθυνσης Πληρωμάτων.
• Στελέχωση Διεύθυνσης Ναυτασφάλισης Πλοίου.
• Στελέχωση Διεύθυνσης Ναυλώσεων – Αγοροπωλησιών.
• Στελέχωση Διεύθυνσης Εφοδιασμού – Πετρέλευσης Πλοίου.

Στέλεχος διοίκησης – ναυπηγείων.
• Διοίκηση ναυπηγείου.
• Οικονομική Διεύθυνση.
• Διεύθυνση προσωπικού.
• Διεύθυνση αγοράς ανταλλακτικών και πρώτων υλών.
• Διεύθυνση προμηθειών.
• Διεύθυνση δημοσίων σχέσεων.

Στέλεχος Τραπεζών – Οργανισμών.
• Διοίκηση Τραπεζών – Οργανισμών.
• Στελέχωση Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων.
• Οικονομική διεύθυνση.
• Διεύθυνση προσωπικού

Πρόγραμμα Σπουδών

prg-nautilia

Οι οδηγοί σπουδών και τα θέματα πιστοποίησης για τις νέες ειδικότητες που λειτουργούν στο ΙΕΚ Χίου δεν υπάρχουν ακόμα.
Στους επόμενου συνδέσμους θα βρείτε οδηγούς σπουδών και ερωτήσεις πιστοποίησης για τις αντίστοιχες ειδικότητες του παλαιού προγράμματος σπουδών σύμφωνα με το ΦΕΚ 1817_2014

Οδηγός Σπουδών

Δείτε το αρχείο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ_ΣΠΟΥΔΩΝ_ΕΙΔΙΚΟΣ_ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ_ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Θέματα Εξετάσεων Πιστοποίησης

Δείτε το αρχείο ΘΕΜΑΤΑ_ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ_ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ