Τεχνικός Μελισσοκομίας – Σηροτροφίας (ΝΕΟ)

Επαγγελματικό περίγραμμα ειδικότητας – Τομείς απασχόλησης – Επαγγελματικά προσόντα

Η μελισσοκομία και η σηροτροφία απαιτούν μεγάλη επένδυση στη γνώση, διότι εκμεταλλεύ-ονται μη εξημερωθέντες οργανισμούς του ζωικού βασιλείου (έντομα) με ιδιαίτερη συμπερι-φορά και απαιτήσεις.
Ο διπλωματούχος Ι.Ε.Κ. της ειδικότητας «Τεχνικός Μελισσοκομίας – Σηροτροφίας» έχει πιστοποιήσει τις γνώσεις του, έπειτα από επιτυχή θεωρητική και πρακτική δοκιμασία στο παραπάνω αντικείμενο.
Πιο συγκεκριμένα είναι ικανός να ιδρύσει και να διαχειριστεί μια μελισσοκομική ή σηροτρο-φική εκμετάλλευση, να προσεγγίζει με επιστημονικό τρόπο τα προβλήματα που εμφανίζο-νται κατά την παραγωγική διαδικασία και να διαχειρίζεται ορθολογικά την εκμετάλλευσή του, ώστε να παράγει ποιοτικά και ανταγωνιστικά προϊόντα.
Έχοντας κατανοήσει πλήρως τη βιολογία και τη συμπεριφορά της μέλισσας και του μεταξοσκώληκα και τη μεθοδολογία πρόσβασης στις πληροφορίες, μπορεί να έχει συνεχή πληροφόρηση για τη νέα τεχνολογία και τις επιστημονικές εξελίξεις του κλάδου και να τις ενσωματώνει στην παραγωγική διαδικασία.
Κατόπιν τούτου είναι ικανός :
1. Να λειτουργήσει μια μελισσοκομική εκμετάλλευση σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας και για όλα τα μελισσοκομικά προϊόντα.
2. Να λειτουργήσει μια σηροτροφική εκμετάλλευση.
3. Να εργαστεί σαν εξειδικευμένος τεχνικός σε μελισσοκομική ή σηροτροφική εκμετάλλευση, σε μονάδες επεξεργασίας και τυποποίησης μελισσοκομικών ή σηροτροφικών προϊόντων ή στον δημόσιο τομέα σε αντίστοιχες θέσεις.

Πρόγραμμα Σπουδών 

mellis

Οδηγός Σπουδών

Δείτε το αρχείο: ΟΔΗΓΟΣ_ΣΠΟΥΔΩΝ_ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ-ΣΗΡΟΤΡΟΦΙΑΣ