Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τομέα της Ναυτιλίας (ΝΕΟ)

Επαγγελματικό περίγραμμα ειδικότητας

O απόφοιτος των ΙΕΚ ειδικότητας «Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τομέα της Ναυτιλίας»με τις εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες που έχει αποκτήσει κατά την εκπαίδευσή του, εφαρμόζει τις αρχές της Επιστήμης του Ναυτιλιακού Management, της Ναυτιλιακής Οικονομίας και της Ναυτιλιακής Πολιτικής. Απασχολείται σε Τμήματα και Διευθύνσεις του ευρύτερου ναυτιλιακού και παραναυτιλιακού τομέα καθώς και σε Τμήματα διοικητικώνκαι οικονομικών υπηρεσιών, των μονάδων του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα.Η παρεμφερής ειδικότητα, ανωτέρου επιπέδου του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων στην Ελλάδα, είναι το Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιά.

Τομείς απασχόλησης

Το Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον τομέα της Ναυτιλίαςαπασχολείται σε Τμήματα και Διευθύνσεις των διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών, των μονάδων του ιδιωτικού ή δημοσίου τομέα που ασχολούνται με την Ναυτιλία, τις Μεταφορές, το Εμπόριο, καθώς και σε Διεθνείς Οργανισμούς. Ειδικότεραμπορεί να εργαστεί σε:

 • Ναυτιλιακές εταιρείες (σε όλα τα τμήματα)
 • Ναυτιλιακά και Ναυτικά πρακτορεία
 • Ναυλομεσιτικά γραφεία
 • Ναυτασφαλιστικά γραφεία
 • Ναυτιλιακούς και Ναυτικούς Οργανισμούς – Νηογνώμονες
 • Εταιρείες Ελέγχου και Πιστοποίησης Προτύπων και Ποιότητας Ναυτιλιακών Εταιρειών.
 • Γραφεία Κρουαζιέρας και Ακτοπλοΐας
 • Λιμενικούς οργανισμούς
 • Ναυπηγικές και ναυπηγοεπισκευαστικές επιχειρήσεις
 • Μαρίνες
 • Τράπεζες και εταιρείες Ναυτιλιακής Χρηματοδότησης
 • Εταιρείες εμπορίας Πετρελαιοειδών και Λιπαντικών
 • Διυλιστήρια
 • Εταιρείες παροχής Τροφοδοσίας και Επισιτισμού πλοίων
 • Εταιρείες τεχνικού-τεχνολογικού εξοπλισμού και ανταλλακτικών πλοίων
 • Επιχειρήσεις Διεθνούς Εμπορίου
 • Διαμεσολαβητές Φορτίου
 • Τελωνεία και Εκτελωνιστικά Γραφεία
 • Εταιρείες Συνδιασμένων Μεταφορών και εταιρείεςLogistics
 • Εταιρείες παροχής υπηρεσιών σε όλο το φάσμα του ευρύτερου Ναυτιλιακού Τομέα

Επαγγελματικά προσόντα

Τα ειδικά επαγγελματικά προσόντα του αποφοίτου της ειδικότητας συνίστανται στα ακόλουθα:

 • συντάσσει και διεκπεραιώνει έγγραφα Ναυτιλιακής ή παρα-Ναυτιλιακής Εταιρείας
 • συντάσσει και διεκπεραιώνει έγγραφα Ναυτιλιακού ή Ναυτικού Πρακτορείου
 • μελετά και προτείνει την απλούστευση διοικητικών ή άλλων διαδικασιών εντός της ναυτιλιακής επιχείρησης
 • συνεργάζεται στην αξιολόγηση προσφορών για θέματα τροφοδοσίας και ανταλλακτικών
 • συνεργάζεται στην αξιολόγηση όρων Ναυτασφάλισης
 • συνεργάζεται στην αξιολόγηση όρων σύνταξης Ναυλοσυμφώνου
 • συγκεντρώνει, επεξεργάζεται και αξιολογεί λογιστικές και οικονομικές πληροφορίες που του παρέχει το λογιστήριο της ναυτιλιακής εταιρείας
 • διενεργεί απογραφή περιουσιακών στοιχείων
 • δέχεται επισκέπτες και συνδιαλέγεται για λογαριασμό της ναυτιλιακής επιχείρησης
 • χρησιμοποιεί τις ανθρώπινες σχέσεις και την επικοινωνία
 • εφαρμόζει πρακτικές δημοσίων σχέσεων για την εδραίωση του κύρους της ναυτιλιακής επιχείρησης
 • χειρίζεται εξοπλισμό γραφείου σύγχρονης τεχνολογίας
 • σχεδιάζει και καθοδηγεί δραστηριότητες προσωπικού εντός και εκτός εταιρείας
 • ταξινομεί και αρχειοθετεί έγγραφα
 • σχεδιάζει και ελέγχει τις διαδικασίες έκδοσης στοιχείων όπως τιμολογίων, δελτίων αποστολής, φορτωτικών και λοιπών εγγράφων
 • εφαρμόζει τη φορολογική, εργατική, εμπορική και ναυτική νομοθεσία
 • διενεργεί απογραφή περιουσιακών στοιχείων ναυτιλιακών εταιρειών
 • συμμετέχει σε ναυτιλιακές έρευνες και σε έρευνες προστασίας θαλάσσιου περιβάλλοντος

Πρόγραμμα Σπουδών 

naut

Οδηγός Σπουδών

Δείτε το αρχείο : ΟΔΗΓΟΣ_Σ[ΟΥΔΩΝ_ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ