Άμεσες διαδικασίες πληρωμών

To Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης εισέπραξε επιχορήγηση για το υπόλοιπο 20% της εγκεκριμένης πίστωσης έτους 2017 από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. με ύψιστη προτεραιότητα και άμεσες ενέργειες προχωρά τις επόμενες ημέρες  στην πληρωμή :

  1. των Σχολικών Επιτροπών,
  2. Προμηθευτών των ΔΙΕΚ  και
  3. της μισθοδοσίας Εκπαιδευτών των ΔΙΕΚ μετά και την ολοκλήρωση της αποστολής των σχετικών δικαιολογητικών από μέρους τους.