ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Δ.ΙΕΚ – ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ

Η υλοποίηση της πρακτικής άσκησης των καταρτιζομένων των Ι.Ε.Κ. σε χώρους
εργασίας εντάσσεται ως εκπαιδευτική λειτουργία στην επιβολή του μέτρου της
προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για λόγους πρόληψης της εξάπλωσης του
κορωνοϊού ( ΚΥΑ – ΦΕΚ 783 Β΄/10-3-2020) για το χρονικό διάστημα από 11-3-2020 έως
και 24-3-2020.

Ως εκ τούτου, πρέπει να  γνωρίζουν οι πρακτικά ασκούμενοι και
οι εργοδότες ότι υπάρχει αναστολή και ΟΧΙ ΔΙΑΚΟΠΗ της πρακτικής άσκησης (με τη
λήξη της απαγόρευσης δεν θα απαιτηθούν εκ του μηδενός διαδικασίες )
Τονίζεται ότι οι εργοδότες δεν πρέπει να προβούν σε οποιαδήποτε αλλαγή στο ΕΡΓΑΝΗ
για την περίοδο αυτή.

Για την περίοδο της παύσης δεν θα καταβληθούν οι εισφορές που προβλέπονται για
την πρακτική άσκηση, οι οποίες όμως θα καταβληθούν για την περίοδο που θα
συμπληρωθούν οι χαμένες ημέρες πρακτικής άσκησης, στο μέλλον.

Για το Διάστημα από 11-03-2020 μέχρι και 24-03-2020 στο Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης
θα αναγράφεται «Απαγόρευση λειτουργίας».