Έναρξη Μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου 2019Β στο Δ.ΙΕΚ Χίου

Τα μαθήματα του χειμερινού εξαμήνου 2019Β για όλα τα τμήματα θα ξεκινήσουν την Τρίτη 01/10/19 στις 15:45 με το μάθημα Πρακτική εφαρμογή στην ειδικότητα. Ως εκ τούτου όλοι οι καθηγητές που θα διδάξουν το μάθημα Πρακτική εφαρμογή στην Ειδικότητα όλων των τμημάτων θα πρέπει να προσέλθουν την Τρίτη 01/10/19 και ώρα 15:45 για μάθημα. Το προσωρινό Πρόγραμμα της υπόλοιπης εβδομάδας θα ανακοινωθεί στο site του Δ.ΙΕΚ τις επόμενες μέρες.                                                            Σας υπενθυμίζουμε ότι οι εκπαιδευτές που έχουν ενημερωθεί τηλεφωνικώς από το Δ.ΙΕΚ Χίου για ανάθεση ωρών για το χειμερινό εξάμηνο 2019Β οφείλουν να κάνουν αίτηση προς ΠΥΣΔΕ/ ΠΥΣΠΕ που ανήκουν ή στην υπηρεσία τους εφόσον είναι δημόσιοι υπάλληλοι ή είναι αναπληρωτές, προκειμένου να να τους χορηγηθεί για τις ώρες και τα μαθήματα που τους έχουν ανατεθεί άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου μέχρι αύριο Τρίτη 01/10/19 11:00 το πρωί.

Τιμολόγια εκπαιδευτών μέχρι την Τετάρτη 02/10/19

Όσοι από τους εκπαδευτές είναι μη πιστοποιημένοι και πληρώνονται με τιμολόγιο θα πρέπει να προσκομίσουν το τιμολόγιο  (κόβοντας δύο τιμολόγια για τα δύο εξάμηνα αν μπορούν, ή ένα ενιαίο) στη Διεύθυνση του Δ.ΙΕΚ Χίου το αργότερο μέχρι και την Τετάρτη 02/10/19 και ώρα 8:00 μ.μ.

Αίτηση χορήγησης άδειας ιδιωτικού έργου

Οι εκπαιδευτές που έχουν ενημερωθεί τηλεφωνικώς από το Δ.ΙΕΚ Χίου για ανάθεση ωρών για το χειμερινό εξάμηνο 2019Β οφείλουν να κάνουν αίτηση προς ΠΥΣΔΕ/ ΠΥΣΠΕ που ανήκουν ή στην υπηρεσία τους εφόσον είναι δημόσιοι υπάλληλοι, προκειμένου να να τους χορηγηθεί για τις ώρες και τα μαθήματα που τους έχουν ανατεθεί άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου μέχρι το αργότερο τη Δευτέρα 01/10/19 στις 15:00.

 

Πληρωμές των εκπαιδευτών ΔΙΕΚ

Το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., σχετικά με τις πληρωμές των εκπαιδευτών των ΔΙΕΚ, ενημερώνει ότι:

Μετά από συντονισμένες προσπάθειες εξασφαλίστηκε η απαραίτητη πρόσθετη χρηματοδότηση για την πληρωμή των εκπαιδευτών των ΔΙΕΚ.

Έως το τέλος Οκτωβρίου 2019 θα έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες αποπληρωμής για τους μη πιστοποιημένους εκπαιδευτές του εξαμήνου 2018Β και για το σύνολο των πιστοποιημένων εκπαιδευτών του εξαμήνου 2019Α.

Το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε στενή συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ώστε να ολοκληρωθεί άμεσα το σύνολο των αποπληρωμών και στο εξής να ομαλοποιηθεί η καταβολή των πληρωμών για όλους τους εκπαιδευτές των ΔΙΕΚ. Στο πλαίσιο αυτό το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. θα ενημερώσει άμεσα με νεότερη ανακοίνωση για τα επόμενα στάδια.

Δείτε ολόκληρη την ανακοίνωση εδώ.

Οριστικοί Πίνακες Κατάταξης Ωρομισθίων Εκπαιδευτών ΔΙΕΚ (Χειμερινό Εξάμηνο 2019β και Εαρινό Εξάμηνο 2020α)

Ανακοινώθηκαν από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ οι οριστικοί πίνακες κατάταξης ωρομισθίων εκπαιδευτών ΔΙΕΚ Χειμερινού Εξαμήνου 2019β & Εαρινού 2020α, όπως αυτοί διαμορφώθηκαν μετά την έγκριση του πρακτικού Εξέτασης Ενστάσεων που υποβλήθηκαν κατά των προσωρινών πινάκων κατάταξης, στο πλαίσιο της υπ’Aριθμ. Πρωτ. 6331/380/02-08-2019Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

(Αριθμ. Απόφασης Δ.Σ./Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.:6372/388/23-09-2019, ΑΔΑ: 9ΙΔΘ46ΨΖΣΠ-749)

Οι οριστικοί πίνακες κατάταξης θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του συστήματος υποδοχής αιτήσεων (https://mis.inedivim.gr/).
Κάνετε είσοδο στο σύστημα με το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης που ορίσατε κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης και στη συνέχεια επιλέγετε το σύνδεσμο «Πίνακες Κατάταξης” για την ανάγνωση των αποτελεσμάτων.
Η κατάταξη είναι ανά περιφέρεια και ειδικότητα εκπαιδευτή.
Επιλέγοντας τον σύνδεσμο “Εκτυπωση Διοικ. Επαλήθευσης”, μπορείτε να δείτε αναλυτικά τις αλλαγές που έγιναν στις αιτήσεις σας, ανά πεδίο.
Στην περίπτωση που έχετε υποβάλλει ένσταση θα εμφανιστεί και επιπλέον στήλη η οποία θα εμφανίζει την τελική αίτηση όπως διαμορφώθηκε μετά την εκδίκαση της ένστασής σας.
Εντός 5 εργάσιμων ημερών από την επομένη της δημοσίευσης των οριστικών πινάκων ο ενδιαφερόμενος δύναται να υποβάλλει μόνο μια φορά αίτηση θεραπείας κατά της απόφασης που επικυρώνει το Πρακτικό Ενστάσεων και τους Οριστικούς Πίνακες, η οποία θα συνοδεύεται υποχρεωτικά για το παραδεκτό της αίτησης θεραπείας με Παράβολο υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου αξίας 30,00 (τριάντα) ευρώ.
Οι Αιτήσεις Θεραπείας υποβάλλονται ιδιοχείρως ή αποστέλλονται με εταιρεία ταχυμεταφορών, εντός σφραγισμένου φακέλου διάστασης Α4, στη διεύθυνση Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης, Αχαρνών 417 & Κοκκινάκη, 111 43 Αθήνα, (2ος Όροφος Κεντρική Γραμματεία).
Εάν η τελευταία ημέρα της ανωτέρω προθεσμίας υποβολής της Αίτησης Θεραπείας είναι Σάββατο ή ημέρα αργίας των Δημοσίων Υπηρεσιών, τότε η προθεσμία παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι και την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την αργία.
Αιτήσεις Θεραπείας που περιέρχονται στην υπηρεσία μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής (η οποία αποδεικνύεται από το πρωτόκολλο παραλαβής του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) ή Αιτήσεις Θεραπείας που περιέρχονται στην υπηρεσία με άλλον τρόπο από αυτόν που περιγράφεται στην πρόσκληση, θεωρούνται εκπρόθεσμες ή άκυρες και δεν εξετάζονται.
Δικαίωμα υποβολής αίτησης θεραπείας από 24-09-2019 έως 30-09-2019.